4

naam
GEANNULEERD Belastingrecht voor advocaten
datum
24-01-2023
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
NetlawAcademy
categorie
Juridisch
docent
mr. M. Dragicevic
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur 


inhoud

In deze basiscursus 'Belastingrecht voor advocaten' wordt ingegaan op de meest relevante belastingsoorten die samenhangen met ondernemen en ondernemingen.


Veel belastingsoorten hebben raakvlakken met andere praktijkgebieden. Denk hierbij aan de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting die samenhangen met bepaalde rechtsvormen zoals BV, NV, of coöperatie, of de btw/omzetbelasting die rechtsvorm-overstijgend is en juist aanknoopt bij de producten of diensten die geleverd worden, en wat te denken van de overdrachtsbelasting die samenhangt met onroerende zaken en vastgoedtransacties? Aan bod komen de structuur en de onderlinge samenhang van de verschillende belastingwetten.


Tijdens de cursus zal eerst aandacht worden gegeven aan de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in het algemeen. Deze twee belastingsoorten zijn elkaars tegenhanger net zoals de eenmanszaak de tegenhanger is van een BV. Tegelijkertijd zijn ze aan elkaar complementair, omdat een deel van bepalingen uit de inkomstenbelasting ook van toepassing is voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast zal de dividendbelasting ook kort behandeld worden, zodat de algemene wisselwerking tussen de drie belastingsoorten duidelijk wordt.


Daarna zal in het bijzonder aandacht worden gegeven aan relevante praktische informatie met betrekking tot de bovenstaande belastingsoorten, zoals zakelijk handelen tussen gelieerde vennootschappen, de deelnemingsvrijstelling, de fiscale eenheid, renteaftrekbeperkingen, verliesverrekening, fusie- en splitsingsfaciliteiten, en de herinvesteringsreserve.


In het tweede deel van de cursus zal wederom eerst een algemene uitleg gegeven worden over de Btw/omzetbelasting enerzijds en de overdrachtsbelasting anderzijds. Beide belastingsoorten staan los van elkaar, maar als het op vastgoed aankomt is er een samenspel tussen beiden en valt er een voor- of nadeel te behalen. Daarom zal na het algemene deel over Btw en overdrachtsbelasting aandacht gegeven worden aan vastgoed in het bijzonder. Hier komen elementen terug die tijdens het algemene deel behandeld zullen zijn, zoals het verschil tussen goederenlevering en dienstverrichting, btw-aftrek en btw-vrijstellingen. In het kader van de overdrachtsbelasting zal in het algemeen worden ingegaan op kwalificerende verkrijgingen van vastgoed of vastgoed-BV’s en mogelijke vrijstellingen bij reorganisaties.


Als laatste zal op hoofdlijnen worden ingegaan op de werking van belastingverdragen tussen diverse landen en hoe dat de fiscaliteit in Nederland beïnvloedt. Er zal geen aandacht geschonken worden aan de loonbelasting, anders dan: een korte uitleg over welke plaats de loonbelasting in het geheel inneemt, wat de gebruikelijk-loonregeling inhoudt en welke fiscale aspecten er spelen bij managementovereenkomsten.


Deze cursus geeft aldus een inleidend overzicht van de structuur en samenhang van de verschillende belastingsoorten. De cursus is bedoeld om advocaten een brede en algemene inzicht te geven in de (werking van) verschillende onderdelen van het belastingrecht. Deze cursus is dan ook minder geschikt voor arbeidsrechtadvocaten die slechts een fiscale aansluiting zoeken tot het arbeidsrecht. Dit is omdat de loonbelasting niet een van de hoofdpijlers is van deze cursus.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl